Hành trình công lý

Phương(HồngDiễm)vềnhàđểlấynốtítđồkỷniệm.Gặpchồng,cônóimuốntìmgặpHu ...